Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[belge] ne zaman verildi?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
[belge] nerede verildi?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
[belge] belgem çalındı.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
Bu bilgi özeldir.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
Adınız nedir?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
Nerede yaşıyorsunuz?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
İkamet adresiniz nedir?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
Medeni halim ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
bekar
Burgerlijke staat
Marié(e)
evli
Burgerlijke staat
Séparé(e)
ayrılmış
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
boşanmış
Burgerlijke staat
en concubinage
birlikte yaşıyor
Burgerlijke staat
dans une union civile
medeni birliktelik
Burgerlijke staat
en concubinage
evlenmemiş çift
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
medeni ortaklık içinde
Burgerlijke staat
veuf/veuve
dul
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
Çocuğunuz var mı?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
Hastane masrafları
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
Uzman doktor ücretleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
Tanı koyma testleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
Cerrahi operasyonlar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
Psikiyatri tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
Diş tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
Göz tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vize başvurum neden reddedildi?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
teorik sınav
Type test
la conduite
direksiyon sınavı
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
adres
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
ad
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
fotoğraf
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
kayıp
Rijbewijs probleem
volé
çalınmış
Rijbewijs probleem
abîmé
hasarlı
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Sabıka kaydım yoktur.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot