Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
холост
Burgerlijke staat
Marié(e)
Женат/замужем
Burgerlijke staat
Séparé(e)
Разведен/а
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
Разведен/а
Burgerlijke staat
en concubinage
в сожительстве
Burgerlijke staat
dans une union civile
в гражданском браке
Burgerlijke staat
en concubinage
Не женатая пара
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
veuf/veuve
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
Теоретический тест
Type test
la conduite
Тест на вождение
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
адрес
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
имя
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
потеряно
Rijbewijs probleem
volé
украдено
Rijbewijs probleem
abîmé
повреждено
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot