Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
alleenstaand
Burgerlijke staat
Marié(e)
gehuwd
Burgerlijke staat
Séparé(e)
uit elkaar
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
gescheiden
Burgerlijke staat
en concubinage
samenwonend
Burgerlijke staat
dans une union civile
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
en concubinage
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
in een relatie
Burgerlijke staat
veuf/veuve
verweduwd
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
theoretische test
Type test
la conduite
rijexamen
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
verloren
Rijbewijs probleem
volé
gestolen
Rijbewijs probleem
abîmé
beschadigd
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot