Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
Burgerlijke staat
Marié(e)
Burgerlijke staat
Séparé(e)
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
Burgerlijke staat
en concubinage
Burgerlijke staat
dans une union civile
Burgerlijke staat
en concubinage
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
Burgerlijke staat
veuf/veuve
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
Type test
la conduite
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
Rijbewijs probleem
volé
Rijbewijs probleem
abîmé
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot