Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
naimaton
Burgerlijke staat
Marié(e)
naimisissa
Burgerlijke staat
Séparé(e)
asumuserossa
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
eronnut
Burgerlijke staat
en concubinage
avoliitossa
Burgerlijke staat
dans une union civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
en concubinage
parisuhteessa
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
avoliitossa
Burgerlijke staat
veuf/veuve
leski
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
teoriakokeen
Type test
la conduite
inssiajon
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
kadonneen
Rijbewijs probleem
volé
varastetun
Rijbewijs probleem
abîmé
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot