Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
单身
Burgerlijke staat
Marié(e)
已婚
Burgerlijke staat
Séparé(e)
分居
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
离异
Burgerlijke staat
en concubinage
同居
Burgerlijke staat
dans une union civile
民事结婚
Burgerlijke staat
en concubinage
未婚伴侣
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
veuf/veuve
鳏居
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
理论考试
Type test
la conduite
路考
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
地址
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
名字
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
照片
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
丢失
Rijbewijs probleem
volé
被偷了
Rijbewijs probleem
abîmé
受损
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot