Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
ข้อมูลเป็นความลับ
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
คุณชื่ออะไร
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
โสด
Burgerlijke staat
naimisissa
แต่งงานแล้ว
Burgerlijke staat
asumuserossa
แยกกันอยู่
Burgerlijke staat
eronnut
หย่าร้าง
Burgerlijke staat
avoliitossa
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Burgerlijke staat
parisuhteessa
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
avoliitossa
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
leski
เป็นม่าย
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
คุณมีบุตรไหม
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
การทดสอบวินิจฉัย
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
การผ่าตัด
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
การรักษาฟัน
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
การรักษาตา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
ฉันต้องการจอง __________
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type test
inssiajon
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
ที่อยู่
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
ชื่อ
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
ภาพถ่าย
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
สูญหาย
Rijbewijs probleem
varastetun
ถูกขโมย
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
ได้รับความเสียหาย
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot