Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
singel
Burgerlijke staat
edziĝinta
gift
Burgerlijke staat
apartiga
separerad
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
skild
Burgerlijke staat
kunviva
sambo
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
ogift par
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
vidvina
änka
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Ögonbehandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
teoriprov
Type test
veturantan teston
uppkörning
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
adressen
Wat zou u graag veranderen?
nomon
namnet
Wat zou u graag veranderen?
foton
bilden
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
borttappat
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
stulet
Rijbewijs probleem
difektatan
förstört
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot