Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
โสด
Burgerlijke staat
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Burgerlijke staat
apartiga
แยกกันอยู่
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Burgerlijke staat
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
vidvina
เป็นม่าย
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
การรักษาตา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type test
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
ที่อยู่
Wat zou u graag veranderen?
nomon
ชื่อ
Wat zou u graag veranderen?
foton
ภาพถ่าย
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
สูญหาย
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
ถูกขโมย
Rijbewijs probleem
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot