Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
холост
Burgerlijke staat
edziĝinta
Женат/замужем
Burgerlijke staat
apartiga
Разведен/а
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
Разведен/а
Burgerlijke staat
kunviva
в сожительстве
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
в гражданском браке
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
Не женатая пара
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
vidvina
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
Теоретический тест
Type test
veturantan teston
Тест на вождение
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
адрес
Wat zou u graag veranderen?
nomon
имя
Wat zou u graag veranderen?
foton
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
потеряно
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
украдено
Rijbewijs probleem
difektatan
повреждено
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot