Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mój [dokument] został skradziony.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Podane informacje są poufne.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
kawaler/panna
Burgerlijke staat
edziĝinta
żonaty/zamężna
Burgerlijke staat
apartiga
w separacji
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
rozwodnik/rozwódka
Burgerlijke staat
kunviva
w konkubinacie
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
w rejestrowanym związku partnerskim
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
w związku partnerskim
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Burgerlijke staat
vidvina
wdowiec/wdowa
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Opłaty za pobyt w szpitalu
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Badania diagnostyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Zabiegi chirurgiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Leczenie psychiatryczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Leczenie stomatologiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Leczenie okulistyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
egzamin teoretyczny
Type test
veturantan teston
egzamin praktyczny
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
adres
Wat zou u graag veranderen?
nomon
nazwisko
Wat zou u graag veranderen?
foton
zdjęcie
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
zgubienie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
kradzież (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
difektatan
zniszczenie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot