Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
alleenstaand
Burgerlijke staat
edziĝinta
gehuwd
Burgerlijke staat
apartiga
uit elkaar
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
gescheiden
Burgerlijke staat
kunviva
samenwonend
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
in een relatie
Burgerlijke staat
vidvina
verweduwd
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
theoretische test
Type test
veturantan teston
rijexamen
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
nomon
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
foton
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
verloren
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
gestolen
Rijbewijs probleem
difektatan
beschadigd
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot