Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
edziĝinta
coniugato/a
Burgerlijke staat
apartiga
separato/a
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
divorziato/a
Burgerlijke staat
kunviva
convivente
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
vidvina
vedovo/a
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
esame di teoria
Type test
veturantan teston
esame di guida
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
nomon
il nome
Wat zou u graag veranderen?
foton
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
smarrita
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
rubata
Rijbewijs probleem
difektatan
deteriorata
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot