Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
naimaton
Burgerlijke staat
edziĝinta
naimisissa
Burgerlijke staat
apartiga
asumuserossa
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
eronnut
Burgerlijke staat
kunviva
avoliitossa
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
parisuhteessa
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
avoliitossa
Burgerlijke staat
vidvina
leski
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
teoriakokeen
Type test
veturantan teston
inssiajon
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
nomon
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
foton
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
kadonneen
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
varastetun
Rijbewijs probleem
difektatan
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot