Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Thông tin này là bí mật
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Bạn tên gì?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Bạn sống ở đâu?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Quốc tịch của bạn là gì?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
độc thân
Burgerlijke staat
married
đã thành hôn
Burgerlijke staat
separated
ly thân
Burgerlijke staat
divorced
ly dị
Burgerlijke staat
cohabiting
sống thử
Burgerlijke staat
in a civil union
kết hợp dân sự
Burgerlijke staat
unmarried partners
đối tác chưa kết hôn
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
hợp doanh gia thuộc
Burgerlijke staat
widowed
góa phụ
Burgerlijke staat
Do you have children?
Bạn có con chưa?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Phí bệnh viện
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Phí chuyên gia
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Xét nghiệm chẩn đoán
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Thủ tục phẫu thuật
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Điều trị tâm thần
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Điều trị nha khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Điều trị nhãn khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Tôi muốn đăng kí xe
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
Kì thi lý thuyết
Type test
driving test
Kì thi lái xe
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
địa chỉ
Wat zou u graag veranderen?
name
tên
Wat zou u graag veranderen?
photo
ảnh
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
mất
Rijbewijs probleem
stolen
bị đánh cắp
Rijbewijs probleem
damaged
bi hư hỏng
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Tôi không có tiền án tiền sự
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot