Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
soltero/a
Burgerlijke staat
married
casado/a
Burgerlijke staat
separated
separado/a
Burgerlijke staat
divorced
divorciado/a
Burgerlijke staat
cohabiting
cohabitante
Burgerlijke staat
in a civil union
en unión civil
Burgerlijke staat
unmarried partners
pareja de hecho
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
pareja de hecho
Burgerlijke staat
widowed
viudo/a
Burgerlijke staat
Do you have children?
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
el examen teórico
Type test
driving test
el examen práctico
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
name
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
photo
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
lo he perdido
Rijbewijs probleem
stolen
me lo han robado
Rijbewijs probleem
damaged
se ha dañado
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot