Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
холост
Burgerlijke staat
married
Женат/замужем
Burgerlijke staat
separated
Разведен/а
Burgerlijke staat
divorced
Разведен/а
Burgerlijke staat
cohabiting
в сожительстве
Burgerlijke staat
in a civil union
в гражданском браке
Burgerlijke staat
unmarried partners
Не женатая пара
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
widowed
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Do you have children?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
Теоретический тест
Type test
driving test
Тест на вождение
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
адрес
Wat zou u graag veranderen?
name
имя
Wat zou u graag veranderen?
photo
фотография
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
потеряно
Rijbewijs probleem
stolen
украдено
Rijbewijs probleem
damaged
повреждено
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot