Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
Singur
Burgerlijke staat
married
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
separated
separat/ă
Burgerlijke staat
divorced
divorțat/ă
Burgerlijke staat
cohabiting
concobinaj
Burgerlijke staat
in a civil union
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
unmarried partners
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
widowed
văduv/ă
Burgerlijke staat
Do you have children?
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
testul teoretic
Type test
driving test
examenul practic
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
name
nume
Wat zou u graag veranderen?
photo
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
pierdut
Rijbewijs probleem
stolen
furat
Rijbewijs probleem
damaged
distrus
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot