Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Podane informacje są poufne.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
kawaler/panna
Burgerlijke staat
married
żonaty/zamężna
Burgerlijke staat
separated
w separacji
Burgerlijke staat
divorced
rozwodnik/rozwódka
Burgerlijke staat
cohabiting
w konkubinacie
Burgerlijke staat
in a civil union
w rejestrowanym związku partnerskim
Burgerlijke staat
unmarried partners
w związku partnerskim
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Burgerlijke staat
widowed
wdowiec/wdowa
Burgerlijke staat
Do you have children?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Opłaty za pobyt w szpitalu
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Badania diagnostyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Zabiegi chirurgiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Leczenie psychiatryczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Leczenie stomatologiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Leczenie okulistyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
egzamin teoretyczny
Type test
driving test
egzamin praktyczny
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
adres
Wat zou u graag veranderen?
name
nazwisko
Wat zou u graag veranderen?
photo
zdjęcie
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
zgubienie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
stolen
kradzież (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
damaged
zniszczenie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot