Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
alleenstaand
Burgerlijke staat
married
gehuwd
Burgerlijke staat
separated
uit elkaar
Burgerlijke staat
divorced
gescheiden
Burgerlijke staat
cohabiting
samenwonend
Burgerlijke staat
in a civil union
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
unmarried partners
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
in een relatie
Burgerlijke staat
widowed
verweduwd
Burgerlijke staat
Do you have children?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
theoretische test
Type test
driving test
rijexamen
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
name
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
photo
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
verloren
Rijbewijs probleem
stolen
gestolen
Rijbewijs probleem
damaged
beschadigd
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot