Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
married
coniugato/a
Burgerlijke staat
separated
separato/a
Burgerlijke staat
divorced
divorziato/a
Burgerlijke staat
cohabiting
convivente
Burgerlijke staat
in a civil union
in un'unione civile
Burgerlijke staat
unmarried partners
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
widowed
vedovo/a
Burgerlijke staat
Do you have children?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
esame di teoria
Type test
driving test
esame di guida
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
name
il nome
Wat zou u graag veranderen?
photo
la foto
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
smarrita
Rijbewijs probleem
stolen
rubata
Rijbewijs probleem
damaged
deteriorata
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot