Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Az információ bizalmas.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Hogy hívják?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Mikor és hol született?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Hol lakik?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Mi a címe?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Mi az állampolgársága?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
A családi állapotom ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Burgerlijke staat
married
házas
Burgerlijke staat
separated
külön él a házastársától
Burgerlijke staat
divorced
elvált
Burgerlijke staat
cohabiting
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
in a civil union
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
unmarried partners
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
widowed
özvegy
Burgerlijke staat
Do you have children?
Vannak gyermekei?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Élnek önnel eltartottak?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Szeretnék regisztrálni.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Van regisztrációs díj?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Mit fedez a biztosítás?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Kórházi költségek
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Szakorvos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Diagnosztikai vizsgálatok
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Műtéti beavatkozás
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Pszichiátriai kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Fogorvosi kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Szemészeti kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Érvényes itt a jogosítványom?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
elméleti vizsga
Type test
driving test
gyakorlati vizsga
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
cím
Wat zou u graag veranderen?
name
név
Wat zou u graag veranderen?
photo
fénykép
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
elveszett
Rijbewijs probleem
stolen
ellopott
Rijbewijs probleem
damaged
sérült
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Büntetlen előéletű vagyok.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot