Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
naimaton
Burgerlijke staat
married
naimisissa
Burgerlijke staat
separated
asumuserossa
Burgerlijke staat
divorced
eronnut
Burgerlijke staat
cohabiting
avoliitossa
Burgerlijke staat
in a civil union
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
unmarried partners
parisuhteessa
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
avoliitossa
Burgerlijke staat
widowed
leski
Burgerlijke staat
Do you have children?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
teoriakokeen
Type test
driving test
inssiajon
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
name
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
photo
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
kadonneen
Rijbewijs probleem
stolen
varastetun
Rijbewijs probleem
damaged
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot