Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Kio estas via adreso?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
senedza
Burgerlijke staat
married
edziĝinta
Burgerlijke staat
separated
apartiga
Burgerlijke staat
divorced
eksedziĝinta
Burgerlijke staat
cohabiting
kunviva
Burgerlijke staat
in a civil union
en civila kuniĝo
Burgerlijke staat
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Burgerlijke staat
widowed
vidvina
Burgerlijke staat
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Okula kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
teorian teston
Type test
driving test
veturantan teston
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
adreson
Wat zou u graag veranderen?
name
nomon
Wat zou u graag veranderen?
photo
foton
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
perdatan
Rijbewijs probleem
stolen
ŝtelatan
Rijbewijs probleem
damaged
difektatan
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot