Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
单身
Burgerlijke staat
married
已婚
Burgerlijke staat
separated
分居
Burgerlijke staat
divorced
离异
Burgerlijke staat
cohabiting
同居
Burgerlijke staat
in a civil union
民事结婚
Burgerlijke staat
unmarried partners
未婚伴侣
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
widowed
鳏居
Burgerlijke staat
Do you have children?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
理论考试
Type test
driving test
路考
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
地址
Wat zou u graag veranderen?
name
名字
Wat zou u graag veranderen?
photo
照片
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
丢失
Rijbewijs probleem
stolen
被偷了
Rijbewijs probleem
damaged
受损
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot