Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Bạn có những loại thẻ nào?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
tài khoản hiện tại
Type bankrekening
tài khoản tiết kiệm
Type bankrekening
tài khoản cá nhân
Type bankrekening
tài khoản chung
Type bankrekening
tài khoản con
Type bankrekening
tài khoản ngoại tệ
Type bankrekening
tài khoản kinh doanh
Type bankrekening
tài khoản sinh viên
Type bankrekening
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Tôi có sổ tài khoản không?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Vragen naar informatie over de spaarrente
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Tôi mất thẻ tín dụng
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vragen naar informatie over leningen
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vragen naar informatie over hypotheken
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Tôi muốn thế chấp
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Tôi mua tài sản để cho
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Tôi muốn mua bảo hiểm
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Bảo hiểm hộ gia đình
Type verzekering
bảo hiểm du lịch
Type verzekering
bảo hiểm nhân thọ
Type verzekering
bảo hiểm sức khỏe
Type verzekering
bảo hiểm ô tô
Type verzekering
bảo hiểm thú nuôi
Type verzekering
bảo hiểm trộm cắp
Type verzekering
bảo hiểm thế chấp
Type verzekering
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type verzekering
bảo hiểm nhóm
Type verzekering
bảo hiểm tài sản
Type verzekering
bảo hiểm lũ lụt
Type verzekering
bảo hiểm hỏa hoạn
Type verzekering
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de verzekering kost