Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Vorrei aprire un conto corrente.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso aprire un conto corrente online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Я получу дебетную или кредитную карту?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
текущий счет
conto corrente
Type bankrekening
сберегательный счет
conto di risparmio
Type bankrekening
личный счет
conto personale
Type bankrekening
совместный счет
conto cointestato
Type bankrekening
детский счет
conto per bambini
Type bankrekening
валютный счет
conto in valuta estera
Type bankrekening
счет предприятия
conto aziendale
Type bankrekening
студенческий счет
conto per studenti
Type bankrekening
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
Какие комиссии для международных трансферов?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Я получу чековую книжку?
Riceverò un libretto degli assegni?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
Каков процент накопления?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Vragen naar informatie over de spaarrente
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
Я потерял(а) кредитную карту.
Ho smarrito la mia carta di credito
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
Моя кредитная карта была украдена.
La mia carta di credito è stata rubata
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Вы можете заблокировать мой счет?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
Мне нужна карта для замены.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Vragen naar informatie over leningen
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Qual è il tasso d'interesse?
Vragen naar informatie over de rentevoet
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Vragen naar informatie over hypotheken
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
Я покупаю мою первую недвижимость.
Sto comprando la mia prima casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
Я покупаю вторую собственность.
Sto comprando una seconda proprietà.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
Я покупаю собственность для аренды.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
Мой годовой доход________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
Страхование дома
assicurazione sulla casa
Type verzekering
Туристическое страхование
assicurazione viaggi
Type verzekering
страхование жизни
assicurazione sulla vita
Type verzekering
Медицинское страхование
assicurazione sanitaria
Type verzekering
Страхование автомобиля
assicurazione auto
Type verzekering
Страхование домашних животных
assicurazione per gli animali domestici
Type verzekering
страхование от кражи
assicurazione contro il furto
Type verzekering
защита ипотеки
protezione mutuo
Type verzekering
студенческая страховка
assicurazione sui beni degli studenti
Type verzekering
групповое страхование
polizza collettiva
Type verzekering
страхование собственности
assicurazione sui titoli di proprietà
Type verzekering
страхование от наводнений
assicurazione contro le inondazioni
Type verzekering
страхование от пожара
assicurazione contro gli incendi
Type verzekering
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
Сколько стоит страховка?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Vragen hoeveel de verzekering kost