Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
Bạn có những loại thẻ nào?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
tài khoản hiện tại
Type bankrekening
savings account
tài khoản tiết kiệm
Type bankrekening
personal account
tài khoản cá nhân
Type bankrekening
joint account
tài khoản chung
Type bankrekening
children's account
tài khoản con
Type bankrekening
foreign currency account
tài khoản ngoại tệ
Type bankrekening
business account
tài khoản kinh doanh
Type bankrekening
student account
tài khoản sinh viên
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
Tôi có sổ tài khoản không?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
Tôi mất thẻ tín dụng
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
Tôi muốn thế chấp
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
Tôi mua tài sản để cho
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Type verzekering
travel insurance
bảo hiểm du lịch
Type verzekering
life insurance
bảo hiểm nhân thọ
Type verzekering
health insurance
bảo hiểm sức khỏe
Type verzekering
car insurance
bảo hiểm ô tô
Type verzekering
pet insurance
bảo hiểm thú nuôi
Type verzekering
theft insurance
bảo hiểm trộm cắp
Type verzekering
mortgage protection
bảo hiểm thế chấp
Type verzekering
student possessions
bảo hiểm tài sản sinh viên
Type verzekering
group insurance
bảo hiểm nhóm
Type verzekering
property insurance
bảo hiểm tài sản
Type verzekering
flood insurance
bảo hiểm lũ lụt
Type verzekering
fire insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Type verzekering
For how many months will I be covered?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Vragen hoeveel de verzekering kost