Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Bank

Bank - Algemeen

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Vragen hoeveel de provisies zijn als u geld afhaalt bij een geldautomaat van een andere bank dan de jouwe

Bank - Openen van een bankrekening

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Verklaren dat u een bankrekening zou willen openen
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Verklaren dat u uw bankrekening wil sluiten
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Vragen of je een bankrekening kan openen via een online procedure
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Vragen welke soort kaart u zal krijgen met uw rekening
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Vragen of u bankprocedures kunt uitvoeren via uw telefoon
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Vragen welke types bankrekeningen er beschikbaar zijn
current account
conto corrente
Type bankrekening
savings account
conto di risparmio
Type bankrekening
personal account
conto personale
Type bankrekening
joint account
conto cointestato
Type bankrekening
children's account
conto per bambini
Type bankrekening
foreign currency account
conto in valuta estera
Type bankrekening
business account
conto aziendale
Type bankrekening
student account
conto per studenti
Type bankrekening
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Vragen of er maandelijkse kosten moeten betaald worden voor de bankrekening
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Vragen of er provisies zijn voor internationale overschrijvingen
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Vragen of er een verzekering is in geval uw bankkaart gestolen wordt
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Vragen of u een chequeboekje krijgt bij uw bankrekening
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Vragen naar informatie over de spaarrente
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Vragen welke maatregelen de bank neemt indien u slachtoffer bent van fraude
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Verklaren dat u uw bankkaart verloren bent
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Verklaren dat uw bankkaart werd gestolen
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Vragen of de bank uw bankrekening kan blokkeren
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Verklaren dat u een vervangkaart nodig heeft omdat u geen kaart meer heeft

Bank - Financiële hulp

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Vragen naar informatie over leningen
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Vragen naar informatie over de rentevoet
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Vragen naar informatie over hypotheken
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Vragen om te spreken met een hypotheekadviseur
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Verklaren dat u uw eerste huis koopt
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Verklaren dat u een tweede eigendom koopt
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Verklaren dat u uw hypotheek wil vernieuwen
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Verklaren dat u uw hypotheek wil herzien
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Verklaren dat u een eigendom koopt om te onderverhuren
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Aangeven hoeveel uw bruto jaarinkomen is

Bank - Verzekering

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Verklaren dat u interesse heeft in een vezekering
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Type verzekering
travel insurance
assicurazione viaggi
Type verzekering
life insurance
assicurazione sulla vita
Type verzekering
health insurance
assicurazione sanitaria
Type verzekering
car insurance
assicurazione auto
Type verzekering
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Type verzekering
theft insurance
assicurazione contro il furto
Type verzekering
mortgage protection
protezione mutuo
Type verzekering
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Type verzekering
group insurance
polizza collettiva
Type verzekering
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Type verzekering
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Type verzekering
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Type verzekering
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Vragen hoeveel maanden de dekking van uw verzekering duurt
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Vragen hoeveel de verzekering kost