Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
To může být vidět z..., že...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
Čísla ukazují, že...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z údajů je zřejmé, že...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...pozitivně koreloval(a) s...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
Dané statistiky ukazují, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Podle daných statistických údajů...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Statisticky řečeno...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten