Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
Din faptul că...reiese...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
După cum putem observa din...,....
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Datele par să sugereze faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...a fost corelat pozitiv cu...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
După cum am anticipat,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Conform statisticilor...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Din punct de vedere statistic...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten