Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Os dados sugerem que...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
A figura revela que...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alguns números significativos foram...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...foi positivamente correlacionado com...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Como previsto,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
As estatísticas mostram que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
De acordo com as estatísticas...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Estatisticamente falando...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten