Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Come si può osservare da...., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
I dati sembrano suggerire che...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
I grafici rivelano che...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
... è direttamente proporzionale a...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Come già annunciato...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
La statistica mostra che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Parlando in termini statistici...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten