Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Amint látható ....
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Az adatok alapján ...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Ahogy várható volt ....
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
A statisztikák szerint ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Statisztikai szempontból ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten