Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
On peut voir avec... que...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Les informations semblent suggérer que...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
Les chiffres révèlent que...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Plusieurs résultats notables furent...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
Une corrélation fut établie entre...et...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Comme prévu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
Les statistiques montrent que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Selon les statistiques...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Statistiquement parlant...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten