Fins | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Beschrijving van de basisgegevens
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten