Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

...'den görülebileceği üzere ...
On peut voir avec... que...
Beschrijving van de basisgegevens
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Les informations semblent suggérer que...
Beschrijving van de basisgegevens
Sayılar gösteriyor ki ...
Les chiffres révèlent que...
Beschrijving van de basisgegevens
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Beschrijving van de basisgegevens
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Plusieurs résultats notables furent...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Une corrélation fut établie entre...et...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Tahmin edildiği üzere ...
Comme prévu, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

İstatistikler gösteriyor ki ...
Les statistiques montrent que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
İstatistiklere göre ...
Selon les statistiques...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistiquement parlant...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten