Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

To může být vidět z..., že...
Det framgår av ... att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak je možno vidět z..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Zdá se, že údaje naznačují...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Čísla ukazují, že...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Z údajů je zřejmé, že...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
... var positivt korrelerade med ....
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak se dalo předpokládat,...
Som förutspått, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Dané statistiky ukazují, že...
Statistiken visar att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Podle daných statistických údajů...
Enligt statistiken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisticky řečeno...
Rent statistiskt sett ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten