Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

To může být vidět z..., že...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak je možno vidět z..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Zdá se, že údaje naznačují...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Beschrijving van de basisgegevens
Čísla ukazují, že...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Beschrijving van de basisgegevens
Z údajů je zřejmé, že...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Beschrijving van de basisgegevens
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Výsledky této studie ukazují, že...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
... хорошо сочеталось с ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak se dalo předpokládat,...
Как мы и предполагали...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Dané statistiky ukazují, že...
Статистика показывает, что...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Podle daných statistických údajů...
Согласно статистике...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisticky řečeno...
Статистиически...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten