Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

To může být vidět z..., že...
Din faptul că...reiese...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak je možno vidět z..., ...
După cum putem observa din...,....
Beschrijving van de basisgegevens
Zdá se, že údaje naznačují...
Datele par să sugereze faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Čísla ukazují, že...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Z údajů je zřejmé, že...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Výsledky této studie ukazují, že...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...a fost corelat pozitiv cu...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak se dalo předpokládat,...
După cum am anticipat,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Dané statistiky ukazují, že...
Statisticile demonstrează faptul că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Podle daných statistických údajů...
Conform statisticilor...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisticky řečeno...
Din punct de vedere statistic...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten