Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

To může být vidět z..., že...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak je možno vidět z..., ...
Come si può osservare da...., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Zdá se, že údaje naznačují...
I dati sembrano suggerire che...
Beschrijving van de basisgegevens
Čísla ukazují, že...
I grafici rivelano che...
Beschrijving van de basisgegevens
Z údajů je zřejmé, že...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschrijving van de basisgegevens
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Výsledky této studie ukazují, že...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
... è direttamente proporzionale a...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak se dalo předpokládat,...
Come già annunciato...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Dané statistiky ukazují, že...
La statistica mostra che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Podle daných statistických údajů...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisticky řečeno...
Parlando in termini statistici...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten