Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Beschrijving van de basisgegevens
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Beschrijving van de basisgegevens
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Beschrijving van de basisgegevens
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Beschrijving van de basisgegevens
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Beschrijving van de basisgegevens
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten