Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Beschrijving van de basisgegevens
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Beschrijving van de basisgegevens
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten