Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

A partir de... se puede observar que...
Uit ... blijkt dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Como se puede ver en...
Zoals ... aantoont, ...
Beschrijving van de basisgegevens
Los datos parecen sugerir que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
La figuras revelan que...
De cijfers onthullen dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Con base en las figuras se puede notar que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Beschrijving van de basisgegevens
Varios resultados relevantes fueron...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Los resultados del presente estudio demuestran que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... fue asociado positivamente con...
... verhoudt zich positief tot ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Como se predijo...
Zoals voorspeld, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Las estadísticas muestran que...
De statistieken tonen aan dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Según las estadísticas,...
Volgens de statistieken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Desde el punto de vista estadístico...
Statistisch gezien ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten