Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

A partir de... se puede observar que...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Como se puede ver en...
Amint látható ....
Beschrijving van de basisgegevens
Los datos parecen sugerir que...
Az adatok alapján ...
Beschrijving van de basisgegevens
La figuras revelan que...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Con base en las figuras se puede notar que...
Az ábrákon látható, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens
Varios resultados relevantes fueron...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Los resultados del presente estudio demuestran que...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
... fue asociado positivamente con...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Como se predijo...
Ahogy várható volt ....
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Las estadísticas muestran que...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Según las estadísticas,...
A statisztikák szerint ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Desde el punto de vista estadístico...
Statisztikai szempontból ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten