Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Din faptul că...reiese...
Det framgår av ... att ...
Beschrijving van de basisgegevens
După cum putem observa din...,....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Datele par să sugereze faptul că...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
... var positivt korrelerade med ....
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
După cum am anticipat,...
Som förutspått, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistiken visar att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Conform statisticilor...
Enligt statistiken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Din punct de vedere statistic...
Rent statistiskt sett ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten