Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Din faptul că...reiese...
It can be seen from… that…
Beschrijving van de basisgegevens
După cum putem observa din...,....
As can be seen from…, …
Beschrijving van de basisgegevens
Datele par să sugereze faptul că...
The data would seem to suggest that…
Beschrijving van de basisgegevens
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
The figures reveal that…
Beschrijving van de basisgegevens
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
From the figures it is apparent that…
Beschrijving van de basisgegevens
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Several noteworthy results were…
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
The results of the present study demonstrate that…
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
...was positively correlated with…
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
După cum am anticipat,...
As predicted, …
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
This finding is consistent with X's contention that…
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
This finding reinforces X's assertion that…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statisticile demonstrează faptul că...
The statistics show that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Conform statisticilor...
According to the statistics…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
When one looks at the statistics, one can see that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Din punct de vedere statistic...
Statistically speaking…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten