Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Pode ser visto de/do/da...que...
Det framgår av ... att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Como pode ser observado em/no/na...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Os dados sugerem que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Beschrijving van de basisgegevens
A figura revela que...
Siffrorna avslöjar att ...
Beschrijving van de basisgegevens
De acordo com as figuras, é evidente que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Beschrijving van de basisgegevens
Alguns números significativos foram...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...foi positivamente correlacionado com...
... var positivt korrelerade med ....
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Como previsto,...
Som förutspått, ...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

As estatísticas mostram que...
Statistiken visar att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
De acordo com as estatísticas...
Enligt statistiken ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Estatisticamente falando...
Rent statistiskt sett ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten