Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Beschrijving van de basisgegevens
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Beschrijving van de basisgegevens
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Beschrijving van de basisgegevens
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Według statystyk...
Согласно статистике...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten