Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Statistiek

Statistiek - Empirische gegevens

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Beschrijving van de basisgegevens
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Beschrijving van de basisgegevens
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Beschrijving van de basisgegevens
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Beschrijving van de basisgegevens
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Beschrijving van de basisgegevens
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Beschrijving van bijzonder belangrijke basisgegevens
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Beschrijving van de basisgegevens

Statistiek - Presentatie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Uitvoerige beschrijving van gegevens en relevante tendenzen in een bepaalde tijdsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Beschrijving van de verhouding tussen twee gegevensbestanden
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Uitvoerige beschrijving van gegevens en bevestiging van oorspronkelijke voorspellingen
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Vergelijking van de eigen resultaten met de resultaten van anderen
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Concluderen dat de eigen resultaten overeenkomen met de resultaten van anderen

Statistiek - Conclusie

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Uitwerken van eigen ideeën en afleiden van algemeen geldige verklaringen uit de statistische resultaten